ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

Η σταυροειδής σύγκλειση μπορεί να εμφανιστεί στα πρόσθια ή/και στα οπίσθια δόντια. Ένα ή περισσότερα δόντια της άνω γνάθου κλείνουν πιο μέσα από τα δόντια της κάτω γνάθου. Συνίσταται η έγκαιρη διόρθωση της σταυροειδούς σύγκλεισης.

Η σταυροειδής σύγκλειση πρέπει να διορθωθεί επειδή μπορεί:

 • να προκαλέσει πρόωρη φθορά των δοντιών
 • να επιδεινώσει ουλίτιδες και περιοδοντίτιδες (απώλεια οστού)
 • να προκαλέσει ασύμμετρη ανάπτυξη των γνάθων
 • να προκαλέσει δυσλειτουργική σύγκλειση
 • να κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό

Πώς μπορεί να διορθωθεί ορθοδοντικά μια σταυροειδής σύγκλειση;

Αν η σταυροειδής σύγκλειση περιορίζεται σε ένα δόντι, αυτό μπορεί να επανέλθει στη θέση του με σιδεράκια ή κινητά μηχανήματα (μασελάκι).
Αν συμμετέχουν περισσότερα δόντια στην σταυροειδή, τότε χρειάζεται διεύρυνση του οδοντικού τόξου με σιδεράκια ή άλλα ενδοστοματικά μηχανήματα.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΞΗ

Η ανοικτή δήξη είναι μια ανεπαρκής κάθετη επικάλυψη των δοντιών. Προκαλείται από στοματικές συνήθειες όπως η προώθηση της γλώσσας, η απομύζηση (πιπίλισμα) δακτύλου ή όταν οι γνάθοι δεν αναπτύσσονται ομοιόμορφα. Ο χρόνος έναρξης της θεραπείας είναι κρίσιμος για τη συνολική επιτυχία της θεραπείας.

Πώς μπορεί να διορθωθεί ορθοδοντικά μια ανοικτή δήξη;
Η ανοικτή δήξη μπορεί να διορθωθεί μέσω τροποποίησης της ανάπτυξης των γνάθων με τη χρήση ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών (σιδεράκια), αλλαγή της θέσης των προσθίων δοντιών και σε μερικές περιπτώσεις χειρουργική διόρθωση των γνάθων. Επίσης, η παύση των στοματικών συνηθειών, όπως απομύζηση δακτύλου είναι απαραίτητη.

ΥΠΕΡΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

Υπερσύγκλειση εμφανίζεται όταν τα άνω μπροστινά δόντια καλύπτουν όλη ή την περισσότερη επιφάνεια των κάτω μπροστινών δοντιών. Η υπερσύγκλειση μπορεί να οφείλεται σε μια αυξημένη ανατολή των προσθίων δοντιών, σε μειωμένη ανατολή των οπισθίων δοντιών ή στην υπέρμετρη ανάπτυξη του οστού που υποστηρίζει τα δόντια. Η υπερσύγκλειση είναι επίσης γνωστή ως βαθειά δήξη.

Η υπερσύγκλειση πρέπει να διορθωθεί επειδή μπορεί:

 • να προκαλέσει δυσλειτουργία των προσθίων δοντιών σας
 • να έχει ως αποτέλεσμα στο να δαγκώνουν τα κάτω πρόσθια δόντια στον ιστό των ούλων του ουρανίσκου οδηγώντας σε προβλήματα των ιστών αυτών
 • πρόωρη και εκτεταμένη φθορά των κάτω πρόσθιων δοντιών
 • να προκαλέσει προβλήματα γνάθου ή αρθρώσεων
 • να κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΞΗ (Προγναθισμός)

Η αυξημένη οριζόντια πρόταξη είναι επίσης γνωστή ως προγναθισμός. Σε αυτή την περίπτωση, τα κάτω δόντια είναι πολύ πίσω σε σχέση με τα επάνω πρόσθια δόντια. Αυτό μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη ευθυγράμμιση των γομφίων (Σκελετική Σχέση ΙΙ), σκελετική ανισορροπία της άνω και κάτω γνάθου, προτεταμένους άνω τομείς, ελλείποντα κάτω δόντια ή συνδυασμό όλων των παραπάνω. Επιπλέον, συνήθειες του στόματος, όπως η απομύζηση των δακτύλων ή η προώθηση της γλώσσας, μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Ο προγναθισμός θα πρέπει να διορθωθεί γιατί μπορεί:

 • να αποτρέπει την καλή λειτουργία των μπροστινών δοντιών
 • να οδηγεί σε πρόωρη φθορά των δοντιών
 • Κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό

Πώς μπορεί να διορθωθεί ορθοδοντικά ο προγναθισμός;

Ο προγναθισμός μπορεί να διορθωθεί μέσω της τροποποίησης της ανάπτυξης χρησιμοποιώντας μια λειτουργική συσκευή ή / και ελαστικά και σιδεράκια για τη μείωση της σκελετικής ανισορροπίας ή της εξαγωγής των δοντιών.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΞΗ (Προγναθισμός κάτω γνάθου)

Τα κάτω δόντια προεξέχουν πέρα από τα πρόσθια άνω δόντια. Συνήθως προκαλείται από την ελλειμματική ανάπτυξη της άνω γνάθου, την υπερανάπτυξη της κάτω γνάθου ή από ένα συνδυασμό των δύο (Σκελετική Σχέση ΙΙΙ). Ο κληρονομικός παράγοντας είναι έντονος σε αυτές τις περιπτώσεις. Προγναθισμός των κάτω δοντιών μπορεί επίσης να προκληθεί από προτεταμένους κάτω τομείς, ελλείποντα άνω δόντια ή συνδυασμό όλων των παραπάνω. Συνίσταται η όσο το δυνατόν νωρίτερη διόρθωση.

Ο προγναθισμός της κάτω γνάθου πρέπει να διορθωθεί γιατί μπορεί:

 • να αποτρέπει την καλή λειτουργία των προσθίων δοντιών ή των γομφίων που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη φθορά των δοντιών
 • να προκαλεί προβλήματα μάσησης
 • να επιφέρει προβλήματα στις γνάθους ή στις αρθρώσεις
 • κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό

Πώς διορθώνεται ο προγναθισμός της κάτω γνάθου;
Η ορθοδοντική διόρθωση επιτυγχάνεται μέσω σταθερών ορθοδοντικών μηχανισμών και τροποποίησης της ανάπτυξης των γνάθων, εξαγωγών δοντιών και σε μερικές περιπτώσεις με χειρουργική διόρθωση των γνάθων.